Reglement 10 e-sport

Reglement 10 E-sport (digital motorsport)

E-sport er reguleret af reglement 10. Se desuden evt. tillægsregler for de enkelte løb/mesterskaber.  

Reglement 10.1 E-sport - Porsche Esport Carrera Cup 2023

Reglement 10.2 DASU Rally E-sport 2022