Generelt om DASU

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 100 klubber rundt omkring i landet.

 

Blandt DASUs aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC og dragracing.

 

Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASUs forskellige områder. Det overordnede ansvar varetages af en folkevalgt bestyrelse på syv medlemmer.

 

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.

Bank- og kontooplysninger

DASU's bank og kontonummer


Jyske Bank, København Erhverv, Vesterbrogade 9, 1780 København V
Registreringsnummer: 5032
Kontonummer: 0001240983

IBAN: DK5850320001240983
SWIFT-adresse: JYBADKKK

CVR-nummer: 21 33 71 10

MobilePay: 29515

DASUs formål og strategi

DASU's formål

Dansk Automobil Sports Unions formål er:

 • at fremme og samle dansk automobilsport.
 • at virke for og støtte færdselssikkerhedsfremmende arbejde.
 • at samarbejde med andre motorsportsorganisationer og andre organisationer, der varetager fælles interesser.
 • at repræsentere automobilsporten overfor myndigheder og offentlighed.
 • at repræsentere dansk automobilsport overfor udlandet.
 • at udøve sportsmyndigheden i Danmark (Autorité Sportive Nationale (ASN)).

 

DASUs strategi 

DASU har i samarbejde med DIF udarbejdet en strategiaftale indeholdende tre strategispor og dertil hørende mål og delmål, som unionen skal arbejde hen imod frem til 2021.

 

Den strategiske aftale er baseret på analysearbejde og dialog mellem DASU og DIF, og den vil være en væsentlig del af både det politiske og administrative arbejde i DASU i årene frem.

 

Aftalens tre strategispor vil være synlige i afledte strategier, i projekter samt i udvalgenes løbende arbejde de kommende år.

 

Analysearbejdet er påbegyndt i 2016, mens strategiaftalerne er udarbejdet i 2017 og igangsat fra 1. januar 2018.

 

De tre strategispor i aftalen er 1) organisationsspor, 2) rekrutteringsspor og 3) fastholdelsesspor. Herunder kan du se de overordnede mål for sporene. Under de enkelte mål er der mere detaljerede planer, arbejdsgrupper etc., som vi dog ikke kommer nærmere ind på her.

 

Samlet set er det DASUs vision, at

 

1. Fremme motorsporten i Danmark

 

DASU skal arbejde for at fremme bilsport i Danmark.

DASU skal medvirke til at sikre, at der er en mangfoldighed inden for dansk bilsport, der appellerer til bredden i sporten.

DASU skal sammen med klubberne fastholde medlemmer og kernesportsgrenene samt medvirke til, at der udvikles attraktive grene inden for sporten, der appellerer bredt til både udøvere og til frivillige.

DASU skal samtidigt medvirke til at sikre grundlaget for den danske elite inden for sporten og skal arbejde aktivt for at styrke eliten.

 

2. DASU er den øverste sportsmyndighed

DASU har som mål, at bilsporten i Danmark skal være nem at komme i gang med, det skal være så sikkert som muligt at dyrke sporten og afviklingen af arrangementerne skal være så fair som muligt.

En fair afvikling skal ske med gennemsigtige og gennemarbejdede reglementer og et uafhængigt retssystem internt i DASU.

DASU skal som øverste myndighed inden for sporten samtidig være garant for, at arrangementer i DASU-regi lever op til internationale standarder inden for sikkerhed, både for deltagere, for frivillige og for tilskuere.

Som den øverste sportsmyndighed vil DASU også sikre, at sportens udvikling fortsætter. Dette sker ved brug af de rette kompetencer til de rette opgaver, herunder en øget professionalisering af driften, hvor den høje grad af faglighed hos de frivillige inddrages på projektbasis. Øget samarbejde og deciderede partnerskaber med eksterne parter kan også i højere grad blive del af udviklingen af bilsporten, hvor det vurderes gavnligt.

 

3. DASU skal arbejde for endnu højere grad af frivillighed

Sporten er afhængig af de frivillige. Derfor skal DASU fortsat forbedre forholdene for de frivillige, styrke uddannelsen og bidrage til klubbernes rekruttering af frivillige. De frivillige kræfter og kompetencer skal i højere grad inddrages i DASUs øvrige arbejde i sportens interesse. De frivillige er en værdifuld resurse for sporten generelt, og DASU skal derfor sikre og styrke forholdene for de frivillige.

 

Mere konkret kommer dette til udtryk i strategisporene, som DASU har udarbejdet i samarbejde med DIF. 

Spor 1 organisationsspor

 

De samlede mål for organisationssporet er

 • Enklere regler

Vi skal have færre og lettere tilgængelige reglementer og regler. Vi skal gøre det lettere at være aktiv kører eller frivillig.

 

 • Nemmere at være medlem

Vi skal indføre nye digitale løsninger med mulighed for selvbetjening.

De før så besværlige opgaver skal for både aktive og frivillige kunne løses nemt, hurtigt og når man  selv har tid til det.

 

 • Fra drift til sport

Frivillige udvalgsmedlemmer skal bruge mere tid på sport og politik og mindre tid på drift.
Ved at flytte fokus til det politiske forventer vi at kunne øge diversiteten ved at kunne tiltrække flere kvinder og flere yngre medlemmer af vores bestyrelse og udvalg.

 

Spor 2 rekrutteringsspor

 

Antallet af medlemmer i aldersgruppen 20-40 årige skal vokse med 12,5 % fra de nuværende 2346 (2016-tal) til 2639, herunder med følgende primære fokusområder:

 

 • Kvindelige kørere og officials
 • Partnerskaber – etablering af partnerskaber med eksterne arrangører (fx firmaidræt, mærkeklubber, streetrace og trackdayarrangører o.lign.) med bl.a. det formål at få aktiveret ikke-etniske danskere, samt nye medlemmer i aldersgruppen.
 • E-sport, etablering af selvstændig sportsgren i DASU
 • Nye frivillige

 

Spor 3 fastholdelsesspor

Vi ønsker at udvikle flere kernetilbud for at fastholde flere medlemmer i sporten. Det skal ske ved at styrke følgende tilbud:

 

 • Uddannelse

Vi vil styrke kvaliteten af vores samlede uddannelsespakke med specielt fokus på at øge trænernes, løbsledernes og dommernes kompetencer. Uddannelsesområdet er en afgørende faktor for udviklingen af de enkelte klubber og de fremtidige talenter i sporten. Vi vil afsætte ressourcer til opgradering af vores nuværende kursusudbud, samt søge inspiration uden for sporten til bl.a. konflikthåndtering og ledelseskurser. Vi vil indføre e-learning i flere dele af sporten og sætte yderligere fokus på ATK-konceptet.

 

 • Aktivitetsudvikling i klubberne

Vi vil understøtte klubbernes aktiviteter bl.a. gennem udrulning af vores såkaldte ”DSK-model” til fx rally og vejsport. DSK-modellen er et udvidet samarbejde med de klubber der kan og vil være med til at udvikle sporten.
I forhold til rally vil vi også have fokus på udvikling af indgangsdisciplinen ”klubrally” og Dansk Metal Rally aktiviteterne i forsøget på at styrke klubbernes evner til at fastholde unge i målgruppen 20-30 år.

 

DASUs kommunikationsstrategi

Grønt forbund

DASU udnævnt til grønt forbund

 

DASU er grønt forbundDansk Automobil Sports Union er udnævnt til grønt forbund under DIF. Det er sket ved DIFs årsmøde 2020 i Idrættens Hus.

 

Det prestigefyldte miljøstempel er tildelt DASU ud fra en række kriterier, herunder at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, deltager aktivt i høringssvar inden for miljø og har indført incitamenter over for klubber og medlemmer.

 

DASUs formand Henrik Møller-Nielsen modtog certifikatet ved DIFs årsmøde.

 

Udnævnelsen som grønt forbund gælder fra 2020 til maj 2022, hvor certificeringen kan fornyes.

 

DASU miljøakkrediteret hos FIA

 

DASU er miljøakkrediteret hos FIADASU har netop modtaget miljøakkreditering fra FIA, Federation Internationale de l’Automobile. Certificeringen er kommet i hus efter en akkrediteringsproces, hvor DASU har dokumenteret de tiltag og politikker, der er sat i søen i miljøarbejdet i unionen.

 

FIA skriver i akkrediteringen, at de ’var imponerede over miljøpolitikken, der giver vejledning og forpligtelser over for klubber og arrangementer, og den lægger op til yderligere miljømæssige forbedringer internt i DASU.’

 

Miljøakkrediteringen er tostjernet og gælder i to år.

 

Læs også DASUs miljøpolitik her