Referat af Bestyrelsesmøde 02/2023
19. januar 2023 kl. 18.00 i Idrættens Hus

 

 

Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Bjørn Wichmand, Hans Bruun & Brigitte Jerkel 

Afbud: Karsten Lemche & Henriette Juel Bruhn

Referent: Ture Hansen

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 01-23

Godkendt

 

3. Konstituering af bestyrelsen


3.1. ansvarsområder og arbejdsform
Bestyrelsen havde en længere drøftelse om den intern arbejdsform og ansvarsområderne i bestyrelsen. Det blev besluttet at færdiggøre dette på den kommende strategidag i bestyrelsen. Den interne strategidag afholdes 15. februar.

 

4. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning

 

4.1. Ansøgninger om DM 2023

Bestyrelsen har godkendt mesterskabsansøgninger for sæson 2023, jf. bilag 1.

4.2. Kommissorier 2023

Kommissorierne for sportsudvalgene og de nye tværgående udvalg er udarbejdet og offentliggjort på dasu.dk

4.3. ansøgning fra SKK til Banefonden (B22-090)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra Søndersø Karting Klub til banefonden i forbindelse med udvidelse af banen.

Bestyrelsen har færdigbehandlet ansøgningen og har besluttet at bevilge kr. 50.000 til projektet. Derudover vil vi opfordre til at optage et rentefrit DIF-lån på op til kr. 175.000, som DASU kautionerer for.

4.4. Henvendelse fra SAS vedr. medlems- og licensstruktur (B23-004)
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra SAS vedr. medlemskaber for officials. Klubbens input vil blive taget med i den generelle drøftelse, bestyrelsen i 2023 planlægger at have med klubberne i DASU om behovet for en revidering af medlems- og licensstrukturen. 

4.5 Henvendelse fra HU vedr. nyt medlem (B23-005)

Ulrik Weiss har trukket sig som medlem af historisk udvalg, og udvalget anmoder derfor bestyrelsen om at udpege Thomas Bakke som nyt medlem af HU. Dette blev godkendt af bestyrelsen, der samtidigt ønsker at takke Ulrik Weiss for arbejdet i udvalget.

4.6. Henvendelse fra HAMO vedr. rallykalender 2023 (B23-006)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra HAMO vedr. kalendersammenfald på rallykalenderen for 2023. 

I henhold til reglement 1, så ligger beslutningskompetencen vedr. kalendersager ved sportsudvalget og bestyrelsen har fået oplyst, at rallyudvalget er i dialog med parterne.

 

5. Økonomi

I.a.b.

 

6. Sekretariatet

I.a.b. 

 

7. DIF og Team Danmark


7.1. Formandsmøde i DIF

Henrik Møller-Nielsen orienterede kort om formandsmøde i DIF, der blev afholdt i forbindelse med awardshowet i Herning.

 

7.2. Ekstrabevilling fra Salling Fondene

Team Danmark har, via midler fra Salling Fondene, besluttet at bevillige DASU ekstra midler til en international træningslejr for vores talenter.

Bestyrelsen er yderst taknemmelige for bevillingen, som vil gøre en stor forskel i forberedelserne til den kommende sæson.

 

7.3. Samarbejde med Team Danmark og Talentcenter Haderslev
DASU har, i samarbejde med Vojens Karting Klub og Vojens Karting Arena, til hensigt at etablere et talentudviklingsmiljø for unge danske kartingkørere i forbindelse med Vojens Karting Arena. Vi har derfor anmodet om at kartingsporten bliver optaget som én af de

prioriterede sportsgrene i samarbejdet mellem Team Danmark og Talentcenter Haderslev,

når aftalen skal fornyes i 2023.
Vi afventer den endelige aftale, men har allerede fået en positiv tilbagemelding på anmodningen.

 

8. FIA-relateret
8.1. EM i Karting i Rødby
Bjørn Wichmann orienterede om status på EM i Karting, hvor 3. afdeling afholdes i Rødby den 15.-18. juni 2023.

8.2. Sporting Forum i København 2023
Fra 2023 har FIA nedlagt zonesystemet og det betyder at NEZ (North European Zone) ikke længere eksisterer som en organisatorisk enhed. Landene i regionen har haft et par møder hen over vinteren for at drøfte, hvordan samarbejdet på tværs af landene kan fortsætte. 

Det er i første omgang aftalt, at der skal afholdes et netværksmøde ”Sporting Forum” i København i 2023. 

 

9. Eventuelt

I.a.b.

 

10. Mødekalender 2023

15. februar: Intern strategidag i bestyrelsen

Referatet ligger som vanligt også under bestyrelsen her.