Referat af udvalgsmøde nr. 1
Mandag den 6. februar 2023 kl. 19.30
21.00 på Teams

 

 

Pkt.

Emne

Referat

 

Deltagere

 

 

 

 

Afbud

Uffe Madsen

Troels Kock Nielsen

Lise Steffensen

Morten Haahr Vorsaa

 

Ingen

 

1

Kommissorium

Det foreliggende kommissorium indeholder følgende hovedpunkter:

·       Fremme og samle dansk asfaltbanesport til glæde for kørere, klubber og frivillige.

·       Arbejde for implementering af DASUs overordnede strategi og vision.

·       I samarbejde med bestyrelsen at udarbejde vision og strategi for asfaltbanesporten, samt deltagelse i relevante samarbejdsmøder m.v.

·       Skabe stærke og velafviklede mesterskabsløb

o   Reglement (sportsligt og teknisk)

o   Uddannelse (kører og officials)

Kommissoriet blev taget til efterretning.

 

2

Fordeling af ansvar for klasser

Ansvaret for de enkelte klasser blev fordelt mellem udvalgets medlemmer. Fordelingen fremgår af www.dasu.dk under Banesport-Asfalt og er følgende:

 

Uffe Madsen

Alle promotorklasser – dvs.: TCR – Super GT V6 / 2L – Formel 4/5 – DEC – Legend Car – DS3

Troels Kock Nielsen

Seven / Arion Racing og Youngtimer klasserne

Lise Steffensen

Alle historiske klasser

Morten Haahr Vorsaa

1600 Challenge - Super Cup – Special Saloon Car

 

Alle henvendelser fra klubber, klasserepræsentanter, promotorer m.v. skal gå til den person, som har ansvaret for den pågældende klasse.

 

3

Fordeling af ansvar for løb

Ansvaret for sæsonens løb blev fordelt blandt udvalgets medlemmer.

Opgaven for hvert løb består i kontrol af løbets dokumenter i form af tillægsregler, tidsplan, evt. bulletiner og slutinstruktion, og dommerrapporten efter løbet. Dokumenterne tjekkes i samarbejde med løbets dommersekretær.

Den ansvarlige i BU-A er så vidt muligt til stede ved løbet og fungerer som observatør uden opgaver.

 

4

Udpegning af medlemmer til tværgående udvalg

Udvalget udpegede følgende personer som repræsentanter i tværgående udvalg:

·       Teknikudvalg – Peter Bjerring

·       Uddannelsesudvalg – Per Leth

·       Sikkerhedsudvalg – Kim Søgreen

 

5

Teknisk delegerede

Følgende teknisk delegerede blev udpeget for 2023:

·       Jørgen Madsen

·       Tom Larsen

·       Jens Jensen

 

Der arbejdes på at udvide gruppen af teknisk delegerede.

 

6

Dommere til løb

Orientering om møde med dommerne onsdag den 25. januar 2023, hvor afviklingen af den kommende sæsons løb blev drøftet.

 

Udvalget var enige om, at kun dommere, som har gennemgået aspirantuddannelsen, kan fungere som dommer fremover.

 

Dommerne er anmodet om at fremkomme med ønsker til løb og funktioner i kommende sæson.

Når ønskerne er afgivet, sammensætter BU-A bemanding af de enkelte løb i samarbejde med sekretariatet.

 

7

Uddannelse af dommere

Der var enighed om, at uddannelse af dommere er mangelfuldt beskrevet i Banesportens Cirkulære ”Officials”.

Uddannelse – herunder dommeruddannelsen – er et fokusområde for udvalget, og derfor ønskes der en klar beskrivelse af uddannelsen af nye dommere og vedligeholdelse af kompetencer for eksisterende dommere.

Der arbejdes på at formulere konkrete krav til uddannelsen.

 

8

Uddannelse af andre officials

Uddannelse af løbsledere, flagposter og teknisk personale skal opgraderes, og uddannelsesmaterialet fornyes.

 

Uddannelsesudvalget i banesporten (Per Leth og Allan Jensen) er i gang med at formulere en strategi og forslag til uddannelse, som de vil præsentere på et møde snarest muligt

 

9

1600 Challenge og Super Cup

Klasserne har truffet beslutning om at ændre den hidtidige dækaftale fra Yokohama til Hankook.

Skiftet har medført en forsinkelse af klassernes sportslige og tekniske reglementer for 2023, der nu er under udarbejdelse.

Der forventes offentliggørelse af reglementerne snarest muligt.

 

10

Banesyn

Det har hidtil været BU’s ansvar at gennemføre det årlige banesyn. Fremover lægges godkendelsen over i Sikkerhedsudvalget, men vi er presset på tiden, da banerne skal have godkendelsen senest den 1. april 2023.

BU-A arbejder på en midlertidig plan, gældende for 2023.

11

Møde med dommere og løbsledere

Der arbejdes på afholdelse af et dommer- løbslederseminar for Asfalt inden sæsonstart.

 

12

Reglementsarbejdet i 2023

Opdelingen af BU i to udvalg medfører opdeling af Reglement 5 og Banesportens cirkulærer således, at Asfalt og Offroad får hver deres særskilte reglementer.

Processen skal snart påbegyndes og opdelingen kræver et tæt samarbejde med BU-Offroad.

 

13

Næste møde

Næste møde blev aftalt til torsdag den 13. april 2023 som fysisk møde på Årslev Kro ved Aarhus.

Opstart kl. 17.30.

Sekretariatet vil deltage i mødet.

 

14

Eventuelt

Der var ingen drøftelser under dette punkt.