I forbindelse med amatør- og ordensudvalgssag 09-2015 er udvalget kommet med følgende principielle udmelding, som bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på:

Som et udvalg nedsat af DASU til varetagelse af de opgaver, som er pålagt udvalget ifølge reglementet, er amatør- og ordensudvalget ikke forpligtet til at følge retsplejelovens regler om domstolenes virke. Det samme gælder analogi- og modsætningsslutninger fra bestemmelserne i samme lov.
Udvalget er heller ikke forpligtet til at følge de regler og principper, der anvendes ved ikendelse af straf efter straffelovens bestemmelser.

Samtidigt blev man i forbindelse med sagen opmærksom på en fejl i reglement 1, idet der i punkt 11.209 står, at amatør- og ordensudvalget kan straffe i henhold til punkt 14.003. Det rigtige punkt er 14.004.
Bestyrelsen er opmærksom på, at reglement 1 er vedtaget og godkendt af repræsentantskabet, men da der er tale om en oplagt trykfejl, tillader bestyrelsen sig at udgive et rettelsesblad til reglement 1, således at denne trykfejl kan blive rettet.