Udvalget har indstillet til DASUs bestyrelse, at der sker udskiftning i hht. vedtægternes §12, B, stk. 2, hvor det fremgår, at ”Hvis mindst 80% af et sportsudvalgs medlemmer indstiller at et medlem udskiftes inden for valgperiode, skal bestyrelsen udskifte pågældende udvalgsmedlem med suppleanten.”

 
Dette betyder, at Lars Vendelbo ikke længere er medlem af banesportsudvalget, da 5 ud af 6 medlemmer indstillede til dette. Det sidste medlem erklærede sig inhabil og var derfor ikke i betragtning i forhold til reglen om mindst 80%.
 
I samme ombæring udtræder Mikkel Mikkelsen af udvalget efter eget ønske.
 
Udvalgets nuværende sammensætning kan ses på dasu.dk